Duchovní služby

Svátostná služba je jedním z hlavních poslání farnosti. Kněz věřícím otevírá brány ke svátostem případně k dalším církevním úkonům, kterým církev přikládá mimořádný význam. Provázejí život věřícího člověka od narození až ke smrti. To, co nabízí církev skrze svou svátostnou službu, je viditelným ztvárněním Boží milosti a lásky, Jeho osobního vztahu ke každému člověku.

Udělení některé ze svátostí nebo dalšího církevního úkonu vždy vyžaduje určité dispozice na straně žadatele. Mějte proto na paměti, že je vhodné s předstihem (u křtu a svatby několikaměsíčním) nejprve kontaktovat kněze nebo farní kancelář.

KŘEST

V křesťanství je křest jednou ze svátostí a představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kristem v jeho smrti a vzkříšení.

Křest je tzv. iniciační svátost, to znamená, že křtem se člověk stává v pravém slova smyslu křesťanem. V rámci svátostí je křest jejich branou, to znamená, že ostatní svátosti může přijmout jen člověk pokřtěný. Křtí se obvykle dospělí lidé nebo malé děti, pokud se za ně rodiče a kmotři zaručí, že budou vychovávaní ve víře v Ježíše Krista.

BIŘMOVÁNÍ

Svátost uvedení do křesťanského života, úzce související se křtem, který rozvíjí, posiluje a doplňuje.

Biřmovaný přijímá dary Ducha svatého na znamení trvalého přijetí do služby Ježíše Krista. Kristem. Biřmuje obvykle biskup, k přijetí svátosti je obvyklá delší příprava.

EUCHARISTIE - SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Eucharistie je svátostí naplňující křesťanský život - osobním setkáním s tělem a krví Krista pod způsobou chleba a vína, jak nám to odkázal při Poslední večeři.

Je díkuvzdáním Bohu, připomínkou Kristovy smrti za nás i slavností společenství církve, neboť je vrcholem každé mše svaté. Tuto svátost tedy mohou věřící, kteří jsou k ní připraveni, přijímat opakovaně, při každé sloužené mši svaté. 

SVÁTOST NEMOCNÝCH

Příjemci této svátosti, někdy též nazývané "pomazání nemocných" podle způsobu přijetí, jsou věřící, kteří jsou vážněji nemocní nebo se nacházejí ve stavu ohrožení života.

Pomazáním olejem dostávají dary Ducha sv. k záchraně a posile duše i těla.

MANŽELSTVÍ

V tradici církve je manželství svátostí, kterou se naplňuje vzájemný vztah muže a ženy, přirozené povolání člověka k lásce.

Svátostné znamení, které si udělují manželé navzájem před služebníkem církve, je svobodný úkon, jímž se muž a žena vzájemně sobě dávají a přijímají.

CÍRKEVNÍ POHŘEB

Církevní pohřeb je posledním rozloučením církevního společenství se zemřelým na jeho pozemské cestě.

Jako křesťané věříme ve vzkříšení mrtvých a věčný život u Boha, proto se společenství církve modlí, aby její zemřelí věřící, přičlenění křtem k ukřižovanému a zmrtvýchvstalému Kristu, přešli ze smrti do života v nebi.

Jak zařídit pohřeb

Co se týče pohřbů, máme domluveno s pohřebními službami v Táboře a okolí, že nás v případě zájmu o pohřeb s knězem budou kontaktovat na našich mobilních telefonech. Domluva pohřbu probíhá mezi Vámi, pohřební službou a námi tak, abychom pro Vás nalezli nejlepší řešení. Navštivte tedy Vámi vybranou pohřební službu a ona zařídí vše potřebné. V případě jakýchkoli problémů se na nás obraťte.

MEŠNÍ INTENCE

Každá mše svatá je sloužena jako "oběť" s určitým úmyslem, cílem (např. za spásu duší, za uzdravení, za společenství farnosti aj.).

Tyto úmysly ovšem mohou předkládat a žádat po knězi sami věřící - účinek sloužené mše je tedy s důvěrou kněze a všech přítomných směřován k danému účelu. Nejčastější mešní intencí bývají prosby za spásu duše zemřelých členů rodiny, ale též za uzdravení v nemoci, překonání těžké situace a podobně.

ŽEHNÁNÍ

Žehnání nebo požehnání, nejčastěji materiální věci (obrazu, křížku, bytu) je obřad, kterým se určité věci slavnostně vyprošuje Boží požehnání k její prospěšnosti lidem.

DUCHOVNÍ ROZHOVOR A DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ

K duchovnímu rozhovoru a duchovnímu doprovázení jsou Vám k dispozici všichni kněží naší řeholní komunity oblátů, které můžete o tuto službu požádat. Je třeba se s námi individuálně domluvit na formě a časových možnostech.

Informace o životě farního společenství a jednotlivých společenstvích najdete v Pravidelných událostech.

Pokud budete mít zájem o některou službu církve - křest dítěte, o vlastní křest, o biřmování, svatbu (podmínkou je absolvovat předmanželský kurz), pohřeb, intenci (zadání) mše svaté, obraťte se na administrátora farnosti nebo na kteréhokoliv kněze z řeholní komunity oblátů nebo na farní kancelář.

Rádi vás (zvláště nemocné či méně pohyblivé) navštívíme, i s eucharistií, také ve vašich domovech.

Návštěvu pacientů v táborské nemocnici zajišťuje nemocniční kaplan - jáhen Václav Mikula (737 266 125), P. Martin Sedloň, OMI (tel. 731 621 241) nebo farní kancelář.

Starost o seniory na území klokotské farnosti (G-centrum atd.) zajišťuje P. Karel Zaiser, OMI (tel. 731 402 860) nebo farní kancelář.

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla