Oblátské misijní dílo (OMD)

Evangelizace a sociální angažovanost

Služba v misiích je vždy spojena i s podporou lidského života jako takového: „Přijetí prvotního hlásání, které vybízí člověka k tomu, aby se nechal Bohem milovat a aby ho miloval láskou, kterou nám dává on sám, vyvolává v životě člověka a jeho činech první a základní reakci: touží po dobru druhých, usiluje a pečuje o něj. (…) Jako je církev ze své podstaty misijní, tak z této její podstaty též nevyhnutelně pramení účinná láska k bližnímu, soucit, který rozumí, pomáhá a podporuje.“ (Evangelii gaudium, 178 - 179) Zřizování a správa škol, zdravotnických zařízení a dalších sociálních institucí, stejně jako jakákoli jiná pomoc směřující k poznání důstojnosti každého člověka jsou tedy také součástí úkolů misionářů. „S poselstvím evangelia nabízí církev osvobozující sílu a podporuje rozvoj, protože vede přímo k obrácení srdce a mysli. Pomáhá poznat důstojnost každé osoby, uschopňuje k solidaritě, k angažovanosti a ke službě bratřím. Uvádí člověka do plánu Boží spásy, kterým je zřízení onoho království spravedlnosti a pokoje, které má svůj začátek již v tomto životě.“ (Redemptoris missio, 59) V této rozmanité službě našich misionářů spoléháme na pomoc našich přátel a dobrodinců. Bez jejich podpory by nebyla naše misijní činnost po celém světě možná.

Finanční podpora

Úkolem všech misionářů je lidem hlásat a skutky jim dokazovat, že jsou Bohem milovaní. Tohoto poslání - misie Ježíše Krista se konkrétním a účinným způsobem účastní i ti, kteří finančně podporují naši činnost skrze oblátské Mariánské misijní dílo (MMD). Tato podpora pro nás není samozřejmostí. Za dobrodince misií se naše společenství pravidelně modlí a na jejich úmysl slaví eucharistii. Misijní projekty a činnost našich spolubratří, které jsou z darů podporovatelů hrazeny, je také možné sledovat prostřednictvím Zpravodaje MMD. V něm je rovněž zveřejňována výroční zpráva s informacemi o našem misijním působení.

Modlitba

Kromě finanční a případné materiální pomoci jsme našim dobrodincům vděční především za modlitební podporu. Tento druh služby je důležitý nejen proto, že umožňuje život a činnost mnoha misijních stanic a projektů, ale také proto, že napomáhá podporovatelům k tomu, aby se obzor jejich víry otevřel a rozšířil na celou církev a celý svět. „Velcí muži a ženy Boží byli velcí přímluvci. (…) Můžeme říct, že přímluvná modlitba dojímá Boží srdce, nicméně ve skutečnosti nás Bůh vždycky předchází a to, co můžeme způsobit svou přímluvnou modlitbou, je, že se jeho láska a jeho věrnost ještě zřetelněji projevují uprostřed lidu.“
(Evangelii gaudium, 283)

Staroklokotská 1
CZ - 390 03 Tábor
Hana Koukalová
http://oblati.cz/mmd.html
mmd@oblati.cz
tel.: 00420 603 224 665
Dárcovský účet: 244816241/0300

Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla