Obláti dnes - povolání

Charisma sv. Evžena de Mazenod, zakladatele Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné, je ve světě živé i dnes. Duch svatý dál probouzí v srdcích mladých lidí touhu a odvahu darovat svůj život Bohu a bližním. Stát se misionářem oblátem ještě i dnes znamená radikálním způsobem následovat život Ježíše Krista skrze čtyři řeholní sliby (slib chudoby, čistoty, poslušnosti a zvláštní oblátský slib vytrvalosti) a skrze intenzivní komunitní život (oblátství) a zároveň se vydat službě lidem, ke kterým nás Bůh skrze Církev posílá (misijnost). Být misionářem oblátem tedy stejně jako pro sv. Evžena předpokládá lásku k Ježíši a jeho Církvi.

Mistře, kde bydlíš? Pojďte, a uvidíte! (Jan 1,38-39)
Povolání! Na počátku života každého z nás je hlas, který volá. Na počátku života každého z nás je slovo, kterým se na nás Bůh obrací. Člověk je bytost stvořená Slovem a svým životem na toto Boží slovo odpovídá. Vstupuje do dialogu se svým Stvořitelem.

Jaký plán má Bůh s tebou? Jaká bude tvá odpověď na Boží volání?

více informací a kontakt:
P. Vlastimil Kadlec, OMI
00420 733 755 901
vlastimil@oblati.cz

Bůh je láska. (1Jan 4,16)
Trojjediný Bůh je láska. Je společenstvím tří osob, jejichž vzájemná láska je tak radikální, že z nich činí jednoho Boha. A právě z lásky Bůh každého z nás povolal k životu. K obrazu a podobě Boha, který je láska, jsme byli nejen stvořeni, ale ve křtu jsme byli do tohoto společenství lásky i uvedeni. Vztah je podstatou člověka.

Slovo, kterým se Bůh na tebe obrací, tě zve do vztahu lásky: lásky k Bohu a k bratřím. Zve tě do společenství. I tvou odpovědí na Boží oslovení může být život zasvěcený Bohu a bratřím v řeholním společenství.

A ustanovil jich Dvanáct, aby byli s ním a aby je poslal. (Mk 3,14)
Misionář je v první řadě ten, kdo je Ježíšovým společníkem, kdo s Ježíšem jednoduše je…, aby ho poznal, aby kontemploval jeho tvář, aby s ním vstoupil do důvěrného vztahu, aby zakusil jeho lásku. Ale cílem tohoto „bytí s Ježíšem“ je vyslání! Misionář je poslán, aby hlásal Boží království, aby svědectvím svého života a Božím slovem dával světu zakoušet Krista. Jan Pavel II. říká, že každý misionář má být „kontemplativní v činnosti.“

Není i tvou cestou život s Ježíšem uprostřed světa, který tolik potřebuje jeho lásku, odpuštění… jeho Slovo?

Pojď a následuj mě. (Mt 19,21)
I dnešní moderní doba má své rozličné tváře opuštěnosti a chudoby. Ještě i dnes je žeň velká a dělníků málo. Jednou z odpovědí na Boží povolání a naléhavé potřeby Církve je i zasvěcený život v Kongregaci misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné založený na

  • společném následování Krista cestou evangelijních rad chudoby, čistoty a poslušnosti
  • svědectví bratrského života v komunitě
  • službě a hlásání Božího slova těm nejopuštěnějším

a to všechno pod ochranou Panny Marie, Matky Církve.

JEDNO POVOLÁNÍ – DVĚ CESTY

V oblátských společenstvích žijí a pracují misionáři bratři a misionáři kněží.
Řeholní bratři nepřijímají kněžské svěcení. Mohou, stejně jako kandidáti na kněžství, studovat filozofii a teologii nebo se věnují odborné profesní přípravě. „Svým řeholním zasvěcením vydávají svědectví o životě zcela prodchnutém duchem evangelia. Účastní se misijního díla budování Církve na všech místech, ale zvláště tam, kde je Boží slovo hlásáno poprvé. Jsou vysláni Církví, aby svou evangelizační službu konali skrze svou technickou, odbornou a pastorační činnost.“ (Z Konstitucí a pravidel)
Obláti kněží se věnují především pastorační činnosti. „Hlásání lidových misií, misie mezi mládeží a zahraniční misie zaujímají v našem apoštolátu již tradičně první místo. Přesto nám však není cizí ani žádná jiná služba, ovšem pod podmínkou, že nikdy neztrácíme ze zřetele hlavní cíl Kongregace: evangelizaci nejvíce opuštěných.“ (Z Konstitucí a pravidel)
Bratři i kněží mají podíl na témže povolání, na které odpovídají dvěma různými způsoby. „V odpovědnosti za dílo evangelizace se obláti, kněží a bratři, vzájemně doplňují.“ (Z Konstitucí a pravidel)

FORMACE

Formace budoucích misionářů oblátů probíhá v mezinárodních komunitách v Česku, Německu a Itálii.

KVS

Kandidáti a zájemci se nejprve blíže seznamují s životem a službou misionářů oblátů. K tomuto cíli slouží v Česku především Komunita Vtěleného Slova (KVS). V r. 2012 se po vzoru italské oblátské zkušenosti vytvořilo společenství mladých mužů - studentů i pracujících, kteří se rozhodli udělat zkušenost společného žití evangelia ve všednosti obyčejného života. Společně s obláty v Plasích bydlí, společně pracují, společně uklízí, vaří, modlí se, společně studují… KVS se podle svých možností podílí na diecézní pastoraci mládeže, pravidelně se setkává se studenty velehradského Stojanova gymnázia, pro které připravuje postní duchovní obnovy a duchovně - pracovní setkání v Plasích, pravidelně pořádá Večery chval, animuje eucharistie pro rodiny s dětmi, podílí se na organizaci Workshipu, Light4You… Skrze bratrské společenství, pravidelnou modlitbu, duchovní doprovázení, potřeby Církve a nesčetná setkání s lidmi rozpoznávají mladí studenti i svou vlastní životní cestu a své povolání. Více ZDE.

„Komunita Vtěleného Slova pro mě znamená dvouletý úsek mého života, na který nikdy nezapomenu. Za ty dva roky jsem od Boha dostal obrovské množství darů. Ať už šlo o společné prožívání komunitního života a spolubratrských vztahů (které jsou vlastně ve své podstatě velmi intenzivními, ale normálními přátelstvími) nebo o práci a apoštolát, který nás tyto dva roky provázel – to všechno jsou pro mě neocenitelné zkušenosti a zážitky, na které budu vzpomínat celý život. Díky komunitě jsem mohl poznat spoustu skvělých lidí z (nejen) celé České republiky, kterých si dodnes moc vážím. Komunita pro mě také byla součástí identity – něčím, za co jsem se mohl hrdě postavit, a říci, že ke KVS patřím. Největší dar těchto dvou let však pro mě byl posun ve dvou vztazích – a sice k Bohu a k sobě samému. Během těchto dvou let jsem pod výborným duchovním vedením prošel několika osobními krizemi, které mi změnily pohled na svět, hodnoty, lidi kolem i Boha. Nebyla to žádná idylka, ale ještě dnes děkuji Bohu za to, že mi dal na začátku tu odvahu a nadšení v komunitě začít.“ Jaromír

Komunita Vtěleného Slova (KVS)
Žebnická 559
CZ-331 01 Plasy
P. Petr Dombek, OMI
00420 605 395 695
P. Vlastimil Kadlec, OMI
00420 733 755 901
dombek@oblati.cz
vlastimil@oblati.cz

PRENOVICIÁT

Prenoviciát je již první oficiální součástí naší formace. Probíhá v německém Hünfeldu a jeho trvání závisí na okolnostech a potřebách prenoviců. Jeho náplní je především uvedení do řeholního života, intenzivní komunitní život, růst v sebepoznání, růst ve svém lidství i ve svém vztahu k Bohu, a tedy i rozlišování osobního povolání. Důležitou součástí tohoto období je také manuální práce, která v našem největším domě nikdy nechybí, pozvolné vstupování do apoštolátu a také studium. Čeští prenovicové se v prvních měsících obvykle věnují intenzivnímu studiu jazyka. Kandidáti na život řeholních bratří mohou v Hünfeldu projít odbornou přípravou na výkon nějakého řemesla. Druhá část prenoviciátu je zaměřena především na poznávání domovské provincie a její součástí jsou i kratší pastorační praxe.

A jak vypadá takový týden prenovice?

„Protože je prenoviciátuž ,,oficiálním“ začátkem oblátské formace, kde člověk může své povolání intenzivně rozlišovat, tak má téměř přesně daný denní a zvláště modlitební režim. Ráno se vstává před šestou hodinou, do půl sedmé je čas na vlastní tichou modlitbu. Poté se v kapli sejde celá komunita a modlí se ranní chvály, po kterých následuje slavení eucharistie. V 7:15 se snídá a pak se vyráží do školy. První tři měsíce jde především o jazykovou školu, kde se člověk intenzivně učí německy. Po poledni se komunita opět schází v kapli k polední modlitbě a po krátké tiché adoraci je společný oběd. Pokud není odpolední vyučování, jde se pracovat: vytírá se podlaha, drhnou se nikdy nekončící schody, uklízí se velký klášterní park, myje se nádobí po zástupech hostů, pomáhá se s rekonstrukcí pokojů… V 18:15 začínají nešpory, po kterých má každý půl hodinky na to, aby se zpětně v klidu podíval na celý svůj den. V 19 hodin se večeří a po obligátním mytí nádobí začíná společný program, který je každý večer trošku jiný. V pondělí se modlíme „chodící“ růženec v parku, v úterý pětijazyčný v prenoviciátní kapli a ve středu je adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. Ta trvá do devíti hodin a poté je tichý večer, který tráví každý v klidu svého pokoje. Nástupem do prenoviciátu se stáváte i členem klášterního choru, který se schází ve čtvrtek v 19:45. Nacvičují se tu především písně pro pravidelné mše pro mládež. V pátek večer a v sobotu večer se schází jen prenoviciát, aby si zahrál nějakou hru anebo se společně podíval na film. V sobotu odpoledne nechybí sport ani vyučování s novicmistrem. Večerní klid začíná ve 22:30, pokud se tedy zrovna nehraje nějaká napínavá hra, kterou je třeba dohrát… V neděli se spí déle, protože chvály jsou v noviciátní kapli až v 7:30... V deset je sváteční eucharistie a po obědě čas ozvat se rodičům, přátelům anebo taky dodělat chybějící úkoly. V 18:15 pak máme zpívané nešpory s varhanním doprovodem a po večeři se tradičně schází celá komunita ke společnému posezení. A začíná se znovu…“ Pavel

„Myslím, že hlavním úkolem, který teď v prenoviciátu mám, je udělat zkušenost toho, že Ježíš Kristus je jediný cíl mého života a opravdové štěstí. Jsou dny, kdy je těžké to vnímat nebo si to jen na chvilku uvědomit, i když trávíme každý den skoro dvě hodiny v kapli. Mám ale naději, že pokud mě Hospodin zavedl až sem, povede mě i dál.“ Oto

Noviciát OMI
Klosterstr. 5
D-36088 Hünfeld
P. Norbert Wilczek, OMI
+49 (6652) 94-551
noviziat@oblaten.de
www.ins-kloster-gehen.de

NOVICIÁT

Druhým krokem naší řeholní a misijní formace je noviciát. I ten obvykle probíhá v hünfeldské oblátské komunitě. Trvá třináct měsíců a končí složením prvních časných slibů. Pokud je kandidát do noviciátu přijat, začíná se vážněji zabývat otázkami své vlastní spirituality, svého modlitebního života. Důležitým aspektem je také poznávání oblátského charismatu. Čtyři týdny pak tráví novicové mimo svou komunitu na pastorační stáži.

6:00 h. Budíček
6:30 h. Ranní chvály a eucharistie
7:30 h. Snídaně
8-12 h. Práce
12:15 h. Modlitba uprostřed dne
12:30 h. Oběd
14-18 h. Studium
18:15 h. Nešpory a tichá modlitba
19:00 h. Večeře
20:00 h. Růženec/adorace/společný večer

SCHOLASTIKÁT

Po složení prvních slibů se z noviců, kteří se připravují na kněžství, stávají scholastici. Ti pak odjíždějí studovat filozofii a teologii zpravidla do Říma. Během tohoto období jsou součástí mezinárodní oblátské komunity, tzv. scholastikátu. Zde se připravují na službu misionářů nejen po stránce intelektuální, ale zároveň získávají zkušenosti i v systematičtějším apoštolátu a různých druzích pastorace. Obvykle pracují s mládeží, účastní se lidových misií, pravidelně navštěvují vězně v římské věznici Rebibbia, vypomáhají ve farnostech, spolu s našimi asociovanými laiky připravují nejrůznější duchovní programy. Studium a formace ve scholastikátu trvá obvykle pět až sedm let. Poté se scholastik připravuje na složení svých věčných slibů a přijetí jáhenského a kněžského svěcení.
Obláti - bratři pokračují po prvních slibech v dalším vzdělávání a odborné přípravě. Účastní se také nejrůznějších misijních a pastoračních projektů. Tato formace a příprava na věčnou oblaci zpravidla probíhá ve Středoevropské provincii.

MODLITBA ZA POVOLÁNÍ

Věřím, Pane, že mě povoláváš ke štěstí,
k novému životu a k nebi, které začíná už tady na zemi;
k životnímu stavu, k úkolu ve světě,
k lidem a ke společenství,
které sahá až do nebe.
Věřím, Pane, že mě voláš,
a přece často neslyším tvůj hlas.
Dej, ať tě slyším a ať rozumím tvým slovům.
Přitahuj mě, ať tě hledám a nalézám.
Probouzej ve mně touhu přijímat tě kdekoliv,
kde se dva nebo tři sejdou ve tvém jménu.
Pošli mi lidi, kteří budou o tobě pravdivě svědčit,
abych od tebe dokázal přijmout pravdu o sobě,
o štěstí, o novém životě a o nebi,
které začíná už tady na zemi.
Amen.

Georg Lengerke

Novicátní kaplce
Zprávy z Vatikánu
Biskupství českobudějovické
Misionáři obláti
Katolická církev
Víra.cz
Charita ČR
Papežská misijní díla